PREAMBULA

Spółka TECNOSOFT INFORMATICA s.r.l. z siedziba Via T. Claudio, 39/a w Cles prowincja TRENTO – WLOCHY, później nazwana «dostawca», jest właścicielem serwera BOOKYOURRENT.COM i BOOKYOURRENT.IT i jest dostawca serwisu rezerwacji on-line na warunkach niżej przedstawionych.

dostawca gwarantuje rezerwacje dla użytkowników odwiedzających stronę BOOKYOURRENT, później nazwanych «Klientem», na dzierżawę sprzętu sportowego, później nazwana «wynajem» w wypożyczalniach będących członkami sieci, później nazwanych «oddziałami», których listę można skonsultować na stronie. Dostawca otrzymuje rezerwacje od każdego klienta na stronie internetowej w imieniu swoich oddziałów, co oznacza bez zawierania bezpośredniej umowy z klientem.

niniejszy Regulamin jest przygotowany przez Dostawce w imię i na rzecz swoich oddziałów, w celu uregulowania stosunku umownego między tym ostatnim a klientem.

Potwierdzenie przez Klienta rezerwacji na stronie oznacza z kolei całkowitą akceptację regulaminu.

Dostawca może zmienić Regulamin. W przypadku zmian, warunki opublikowane w momencie potwierdzenia zamówienia przez Klienta zgodnie z opisanymi tu procedurami zostaną zastosowane do Rezerwacji.

ARTYKUŁY

Klient oświadcza, że ​​ma co najmniej 18 lat i może zawierać umowy w Internecie. Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji w przypadku poważnych lub wcześniejszych naruszeń Klienta lub, w razie sporów z nim związanych.
Materiał proponowany, (bez ewentualnych wad czy uszkodzeń), dokładnie odpowiada materiałowi obecnemu w wypożyczalni, który klient sam opublikował.
Cena wynajmu, zwana dalej' Ceną ', przedmiot Rezerwacji jest wskazana na Stronie internetowej w momencie Rezerwacji i określana jest na podstawie różnych parametrów: kategoria materiału zarezerwowana przez Klienta; wybrany okres wynajmu; ilość zaksięgowanych materiałów; Szczególne oferty w okresie; dodatkowe usługi. Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących kryteriów ustalania ceny na podstawie powyższych parametrów, Klient jest świadomy, że stawki najmu, zniżki i rabaty przedstawione na tej stronie należą do poszczególnych wypożyczeń afiliowanych. Podane ceny zawierają koszty aktywacji umowy i podatków, chyba że określono inaczej. Ceny i warunki rabatu i obniżki mogą ulec zmianie, pod warunkiem że cena rozliczeniowa zostanie ustalona zgodnie z warunkami obowiązującymi w momencie rezerwacji
Aby dokonać rezerwacji na stronie internetowej, klient wybiera sklep partnera, w którym zamierza wynająć materiał, następnie wybiera kategorię lub sprzęt, który zamierza zarezerwować. Po wybraniu materiału klient zostanie poproszony o potwierdzenie rezerwacji. Klient musi podać nazwisko i imię osoby, która będzie używać wynajęty materiał oraz wszelkie inne dane niezbędne do prawidłowego przygotowania sprzętu.
Klient musi zapłacić Dostawcy za oferowaną usługę (Art 4 Regulamin) kwotę podaną w podsumowaniu koszyka na zakupy. Wszelkie saldo Ceny wynajmu, zostanie zapłacone przez Klienta bezpośrednio w wypożyczalni Partnera zgodnie z warunkami stosowanymi przez niego.
Rezerwacja będzie zarejestrowana tylko po płatności, która może być dokonana wyłącznie w Internecie za pomocą karty kredytowej lub innych metod przewidzianych przez system. Zapłata zostanie uznana za dokonaną dopiero po otrzymaniu przez Dostawcę potwierdzenia płatności. W przypadku niezaakceptowania płatności Dostawca zastrzega sobie prawo do anulowania wcześniej zarejestrowanej Rezerwacji. W razie potrzeby Klient zostanie poinformowany e-mailem. Po otrzymaniu płatności, Dostawca prześle e-mail potwierdzający rezerwację zawierający odpowiednią fakturę oraz kupon zawierający wszystkie informacje związane z Rezerwacją. Jednocześnie wypożyczalnia sieci zostanie automatycznie poinformowana o Rezerwacji i przygotuje przedmiot najmu.
Rezerwacja jest wiążąca dla Klienta i dla wypożyczalni afiliowanej. Zostaje zawarta i staje się skuteczna wraz z płatnością należnej kwoty, zgodnie z poprzednimi punktami niniejszego Regulaminu. Wykazać to możne Klient, przedstawiając kupon zawierający potwierdzenie płatności i dane podsumowujące rezerwację. Po zakończeniu rezerwacji, wypożyczalnia Partnerska zobowiązuje się do wypożyczenia zarezerwowanego materiału Klientowi zgodnie z procedurami określonymi w Rezerwacji oraz w niniejszym Regulaminie. Klient natomiast zobowiązuje się do odbioru wspomnianego zarezerwowanego materiału zgodnie z tymi samymi procedurami.
Zmiany rezerwacji zostaną dokonane, jeśli dotyczą kategorii i / lub wielkości zarezerwowanego materiału, zgodnie z punktem 8-1 poniżej, oraz, jeśli dotyczy to ilości zarezerwowanego materiału, zgodnie z punktem 8-2 poniżej .
8-1: rodzaj i rozmiar materiału: wszelkie zmiany kategorii i / lub rozmiarów zarezerwowanego materiału należą do wyłącznej odpowiedzialności sklepu afiliacyjnego, do którego skierowany jest klient. W przypadku wszystkich tego rodzaju zmian klient skontaktuje się bezpośrednio z odpowiednim sklepem stowarzyszonym, który przetworzy wniosek o zmianę klienta. Sklep partnerski akceptuje prośbę o modyfikację Klienta, o ile żądany produkt jest dostępny w wyżej wymienionym sklepie. Przyjęcie takiej modyfikacji przez dany sklep afiliowany nie będzie miało wpływu na kwotę wypłaconą wcześniej na podstawie art. 5 regulaminu. Wpływ na cenę najmu, przyjęcia takiej modyfikacji zostanie uwzględniony w momencie Wynajmu, i to na warunkach określonych w art. 5 regulaminu.
8-2: poprzez Internet nie można dodać przedmiotu do rezerwacji po jej zarejestrowaniu, więc jeśli klient chce zarezerwować dodatkowy przedmiot, będzie musiał dokonać kolejnej rezerwacji dotyczącej dodatkowego artykułu, który chce zarezerwować na stronie internetowej.
Ponieważ Usługodawca dokonuje rezerwacji na Stronie Internetowej w imieniu i na rzecz Sklepów Zrzeszonych, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady w dostarczeniu zastrzeżonego materiału przez zaangażowany sklep afiliowany. W przypadku działania siły wyższej Sklep Zrzeszeniowy nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie w udostępnieniu zarezerwowanego materiału. Opóźnienie w zwrocie materiałów przez osoby trzecie będzie również uważane za przypadek działania siły wyższej Jednakże w przypadku, gdy Sklep Partnera nie jest w stanie udostępnić Klientowi zarezerwowanego materiału, Sklep Partnera dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Klientowi materiał o takiej samej lub wyższej jakości. Sklep Partnera w przypadku całkowitej niedostępności sprzętu, zobowiązuje się do zwrotu kwoty zapłaconej za zarezerwowany materiał. Zarezerwowany materiał zostanie zarezerwowany na 24 godziny, począwszy od daty rozpoczęcia wypożyczenia. Po tym terminie, jeżeli sprzęt nie biedzie odebrany, zostanie wystawiony na wynajem, a klient nie otrzyma zwrotu pieniędzy.
Ponieważ Dostawca jest ograniczony do otrzymywania Rezerwacji na Stronie Internetowej w imieniu i na rzecz Zrzeszonych Sklepów, Dostawca nie może ponosić odpowiedzialności ani nie może być w związku z tym podważany za jakiekolwiek szkody spowodowane jakimkolwiek rodzajem, wadą lub brakiem jakości Materiałów udostępnionych Klientowi przez wypożyczalnie Affiliate.
Klient ma prawo do anulowania w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia rezerwacji, ale każdym razie nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu. W powyższych warunkach zwrot będzie równy 100% całości, z wyłączeniem wszelkich dodatkowych kosztów (kosztów aktywacji i / lub kosztów operacyjnych itp.),gdzie zastosowane.
Po przekroczeniu powyższego limitu klient nie otrzyma zwrotu pieniędzy.
Każda promocja może zagwarantować lepsze warunki bez względu na powyższe, z pełnym zwrotem aż do dnia przed rozpoczęciem rezerwacji.
Przejęcie zarezerwowanego materiału, jeśli miało miejsce przed planowanym terminem odstąpienia, będzie ważne dla wszystkich celów jako zrzeczenie się prawa odstąpienia. Każde odstąpienie musi nastąpić w wyżej podanym terminie, wysyłając wiadomość e-mail z kuponem rezerwacji dołączonym na adres: info@bookyourrent.com. Po otrzymaniu zawiadomienia o odstąpieniu, należycie wysłanego, strony zostaną zwolnione z zobowiązań wynikających z Rezerwacji. Zwrot kosztów zostanie dokonany przez Dostawcę w imieniu Sklepu Partnerskiego w ciągu maksymalnie 15 dni od daty otrzymania wniosku o odstąpienie.
Dane osobowe Klienta i osób przez niego wskazanych są konieczne do Rezerwacji. Dostawca zobowiązuje się przetwarzać i chronić te dane zgodnie z warunkami określonymi w sekcji 'Prywatność' niniejszej strony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dostawca udziela ograniczonej licencji na dostęp i korzystanie ze strony do osobistego użytku klienta. W żadnym przypadku niniejsza licencja nie daje Klientowi prawa do pobierania lub modyfikowania całości lub w części strony bez uprzedniej zgody Dostawcy. Niniejsza licencja nie zezwala na jakiekolwiek inne wykorzystanie, w szczególności komercyjne, strony lub jej zawartości (jako wskazania: produkty, ceny, opisy, dane, oprogramowanie, grafika, obrazy, zdjęcia ...). Wszystkie elementy tej strony internetowej, zarówno dźwiękowe, jak i wizualne, w tym wykorzystana technologia, pozostają własnością Dostawcy i są chronione prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej
+

Contact us!

kobieta w słuchawkach

dziękuje! twoja wiadomość została poprawnie wysłana.

skontaktuj się z nami w języku włoskim lub angielskim aby mieć szybka odpowiedz.